Center for Magtanalyses projekt “Tal om Vold” er opstået med det formål at tage problemstillinger relateret til voldsudsathed ud af de individuelle terapeutiske rum og ind i fællesskabet. Vores støttegrupper har fokus på forholdet mellem samfund og individ. Voldsudsatte har aldrig noget med volden at gøre. Vold er et politisk samfundsproblem og skal adresseres således.

Vi tilbyder forskellige former for støtte. I vores støttegrupper inviterer vi 4 personer ind til et 4 ugers forløb. Vi mødes en gang om ugen i København, i 2 timer pr. gang. Gruppen vil blive ledt af en gruppeleder. Vi arbejder ud fra peer to peer-også kaldet gensidig støttemetoder. Det betyder at vores gruppeleder leder gruppen gennem personens egen viden og erfaring med emner relateret til vold.

Nyt tilbud 

Terapi og samtalegrupper for overlevere af drabsforsøg eller personer der frygter eller trues med drab af partner eller ekspartner

Hvordan kan man hele efter vold og tale om at overleve et drabsforsøg eller trusler på livet?

Vi er gået ind i et samarbejde mellem Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold og Center for Magtanalyse (CMA) om at yde støtte til, og afdække en hidtil overset målgruppe: Overlevere af drabsforsøg. Vi afgrænser målgruppen til personer uanset køn, som har været udsat for trusler om drab, og personer der identificerer en sandsynlig frygt for muligt drabsforsøg. Initiativet til dette projekt kommer af, at de samarbejdende foreninger, som dagligt yder støtte til voldsudsatte, melder, at en betydelig del af deltagerne i støtteforløbene identificerer trusler om drab som en særskilt voldsform, der har indflydelse på deres liv efter volden. 

Der findes ikke meget tilgængelig viden om, hvordan optrapning til vold ser ud i en dansk kontekst. Manglende viden kan medvirke til frygt, forstærkede og forsimplede stereotyper om hvem der anvender vold, og hvem der udsættes for vold. Derfor har vi oprettet terapi- og samtalegrupper målrettet overlevere og kvinder der frygter drab i Exitcirklens lokaler i København.

Center for Magtanalyse vil stå for vidensindsamling, herunder spørgeskema og evalueringer af  projektet.

4-ugers støttegruppeforløb i CMA

I vores støttegrupper inviterer vi 4 personer ind til et 4 ugers forløb. Vi mødes en gang om ugen i København, i 2 timer pr. gang. Gruppen vil blive ledt af en gruppeleder. Vi arbejder ud fra peer to peer-også kaldet gensidig støttemetoder. Det betyder at vores gruppeleder leder gruppen gennem personens egen viden og erfaring med emner relateret til vold.

Gensidig støtte kan defineres som en metode hvorved støtten kommer fra mennesker med ensartet levet erfaring. Støtten findes i følelser, spejling og anerkendelse af genkendeligheder. Igennem empati og aktiv lytning kan isolations- og ensomhedsfølelser opløses og ses i nye lys igennem deling med folk med der har været i ensartet situationer.

Studier af peer-support selvorganiserede grupper viser at metoden kan forebygge depression, angst og ensomhed. Vi tror at dette handler om at opleve et fordomsfrit fællesskab, hvor den deltagende kan hele sammen med andre mennesker. Igennem vores undersøgelser viser det sig at særligt fællesskabsfølelser er med til at genetablere tillid og tilhørsforhold til sociale relationer.

 

Vi ved at mange der har været udsat for vold finder det svært at tale med eksperter, fordi folk der ikke genkender oplevelser relateret til vold eller former for diskrimination kan komme til at fremmedgøre den udsattes oplevelser yderligere. Vi tror at peer to peer-støtte kan være med til at flytte heling væk fra terapirum og ud i det større samfund. I grupperne yder vi psykosocial støtte, tilbyder psykoedukation til specifikke voldsformer og indhenter data på sammenhængen og kompleksiteten mellem ulighed og vold.

Fra psykoedukation til samfundsedukation 
Fra psykoedukation til samfundsedukaton betyder at vold er et politisk samfundsanliggende og ikke et kun et personligt problem. Vi forstår at voldsforebyggelse må betragtes som en handling mellem person og samfund, og ikke mellem den udsatte og den udøvende. På den måde kan vi engagere større politiske tiltag og handlingsplaner, som ser vold mod personer som en belastning for samfundet og personen, og ikke alene som den enkeltes problem.

Målgruppe

Det har vist sig, at personer der opsøgte vores støttegrupper i gennemsnit først italesætter oplevelser med vold, de har været udsat for 5-10 år efter, det er sket. Når de er klar til at tale om volden, oplever deltagerne i vores forløb, at der er svært at finde et sted for dem at dele deres oplevelser. Der er brug for hjælp til voldsudsatte, selv mange år efter, at volden er sket, og vi mener, at der er et særligt behov i denne målgruppe.

Vores målgruppe søger ofte erfaringsdeling, vidensdeling og fællesskab

I 2019, da vi startede de første støttegrupper, fandt vi, at en kerneudfordringer for personerne der har været udsat for vold, er at de er i tvivl om volden har været ‘slem nok’ til at de kan modtage støtte. Her er to ting der kendtegner målgruppen:´


1)  deltagere forsøger at løse problemet selv. Enten fordi de ikke har råd til psykologhjælp, eller fordi de ikke tror er deres udfordringer er ‘slemme nok’ at tale om.

2) deltagerne oplever, at andre har det værre end dem, og at de derfor ikke skal optage pladsen fra disse personer med et større behov for støtte.
.

Hvordan lyder volden?

Deltagerne siger 6 måneder efter endt forløb at forløbet har skabt forståelse for voldens betydning for deres tilværelse og videre heling.

Følg os på sociale medier

CVR 41393025