Center for Magtanalyses projekt “Tal om Vold” er opstået med det formål at tage problemstillinger relateret til voldsudsathed ud af de individuelle terapeutiske rum og ind i fællesskabet. Vores støttegrupper har fokus på forholdet mellem samfund og individ. Voldsudsatte har aldrig noget med volden at gøre. Vold er et politisk samfundsproblem og skal adresseres således.

Vi tilbyder forskellige former for støtte. I vores støttegrupper inviterer vi 4 personer ind til et 4 ugers forløb. Vi mødes en gang om ugen i København, i 2 timer pr. gang. Gruppen vil blive ledt af en gruppeleder. Vi arbejder ud fra peer to peer-også kaldet gensidig støttemetoder. Det betyder at vores gruppeleder leder gruppen gennem personens egen viden og erfaring med emner relateret til vold.

Vi opstarter nye støttegrupper hver måned

Tilmeld på mail stoettegrupper@talomvold.dk Få mere viden, eller ring til os tirsdage mellem 10:00-14:00 på 60 56 46 33

NÆSTE GRUPPE

+ 30 år den 03.05.23 kl. 16:30-18:30 (fysisk og online)

+ 50 år den 16.05.23 kl. 16:30-18:30 (fysisk eller online)

Under 30 år. Den 25.05.23 kl. 16:30-17:30 (fysisk eller online)

 

Grupperne er gratis, men har du mulighed for at være medlem af foreningen, støtter du vores generelle forebyggende arbejde.  Medlemskaberne koster fra 100 årligt. Meld dig ind her 

4-ugers støttegruppeforløb i CMA

I vores støttegrupper inviterer vi 4 personer ind til et 4 ugers forløb. Vi mødes en gang om ugen i København, i 2 timer pr. gang. Gruppen vil blive ledt af en gruppeleder. Vi arbejder ud fra peer to peer-også kaldet gensidig støttemetoder. Det betyder at vores gruppeleder leder gruppen gennem personens egen viden og erfaring med emner relateret til vold.

Gensidig støtte kan defineres som en metode hvorved støtten kommer fra mennesker med ensartet levet erfaring. Støtten findes i følelser, spejling og anerkendelse af genkendeligheder. Igennem empati og aktiv lytning kan isolations- og ensomhedsfølelser opløses og ses i nye lys igennem deling med folk med der har været i ensartet situationer.

Studier af peer-support selvorganiserede grupper viser at metoden kan forebygge depression, angst og ensomhed. Vi tror at dette handler om at opleve et fordomsfrit fællesskab, hvor den deltagende kan hele sammen med andre mennesker. Igennem vores undersøgelser viser det sig at særligt fællesskabsfølelser er med til at genetablere tillid og tilhørsforhold til sociale relationer.

 

Genkender du en eller flere af disse ting?

Er du blevet kaldt for grimme ting, kritiseret for din person eller dine evner? Har du fået en følelse af ikke at være god nok og ikke at kunne leve op til andres og dine egne forventninger? Er du blevet usikker på din egen hukommelse, eller opfattelse af en situation, og at det er dig, der altid er problemet? Har du fået at vide hvilket tøj du kunne have på, når du skulle ses med venner? Er du blev kontrolleret i hvem du måtte ses med, eller hvad du måtte spise? Har din partner stillet krav til hvor meget sex I skal have? er du blevet ydmyget, udskammet eller har du følt dig nedværdiget? Er dine personlige beskeder blevet læst uden tilladelse? Har din partner truet med at tage børnene, eller at gøre skade på dig eller dine nærmeste eller truet med selvskade såsom selvmord? Har du trukket dig fra venner og familie fordi det var for svært at sætte ord på udviklingen i fx. et parforhold?

Lyder nogle af disse udsagn bekendte for dig? Så har du måske været i en voldelig relation. 

Hvad er vold? Hvornår er det vold? Er vold spark, fysiske slag? Hvad med psykisk vold? Vores støttegruppe er for dig kan genkende til et eller flere af disse udsagn, og har haft svært ved at forstå og forklare det. Fra individuel terapi til støtte i et fællesskab 

Har du lyst til at blive en del af et helende fællesskab? Center for Magtanalyse tilbyder specialiseret peer-support til mennesker, der søger viden om vold.

Vi ved at mange der har været udsat for vold finder det svært at tale med eksperter, fordi folk der ikke genkender oplevelser relateret til vold eller former for diskrimination kan komme til at fremmedgøre den udsattes oplevelser yderligere. Peer-support kan være med til at flytte heling væk fra terapirum og ud i det større samfund. I grupperne yder vi psykosocial støtte, tilbyder psykoedukation til specifikke voldsformer.

Vi opfatter vold som et samfundsanliggende og ikke et kun et personligt problem. Vi forstår at voldsforebyggelse må betragtes som en handling mellem person og samfund, og ikke mellem den udsatte og den udøvende. På den måde kan vi engagere større politiske tiltag og handlingsplaner, som ser vold mod personer som en belastning for samfundet og personen, og ikke alene som den enkeltes problem.

Målgruppe

Det har vist sig, at personer der opsøgte vores støttegrupper i gennemsnit først italesætter oplevelser med vold, de har været udsat for 5-10 år efter, det er sket. Når de er klar til at tale om volden, oplever deltagerne i vores forløb, at der er svært at finde et sted for dem at dele deres oplevelser. Der er brug for hjælp til voldsudsatte, selv mange år efter, at volden er sket, og vi mener, at der er et særligt behov i denne målgruppe.

Vores målgruppe søger ofte erfaringsdeling, vidensdeling og fællesskab

I 2019, da vi startede de første støttegrupper, fandt vi, at en kerneudfordringer for personerne der har været udsat for vold, er at de er i tvivl om volden har været ‘slem nok’ til at de kan modtage støtte. Her er to ting der kendtegner målgruppen:´


1)  deltagere forsøger at løse problemet selv. Enten fordi de ikke har råd til psykologhjælp, eller fordi de ikke tror er deres udfordringer er ‘slemme nok’ at tale om.

2) deltagerne oplever, at andre har det værre end dem, og at de derfor ikke skal optage pladsen fra disse personer med et større behov for støtte.
.

Hvordan lyder volden?

Nyt samarbejde

 

Terapi og samtalegrupper for overlevere af drabsforsøg eller personer der frygter eller trues med drab af partner eller ekspartner

Hvordan kan man hele efter vold og tale om at overleve et drabsforsøg eller trusler på livet?

Vi er gået ind i et samarbejde mellem Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold og Center for Magtanalyse (CMA) om at yde støtte til, og afdække en hidtil overset målgruppe: Overlevere af drabsforsøg. Vi afgrænser målgruppen til personer uanset køn, som har været udsat for trusler om drab, og personer der identificerer en sandsynlig frygt for muligt drabsforsøg. Initiativet til dette projekt kommer af, at de samarbejdende foreninger, som dagligt yder støtte til voldsudsatte, melder, at en betydelig del af deltagerne i støtteforløbene identificerer trusler om drab som en særskilt voldsform, der har indflydelse på deres liv efter volden. 

Der findes ikke meget tilgængelig viden om, hvordan optrapning til vold ser ud i en dansk kontekst. Manglende viden kan medvirke til frygt, forstærkede og forsimplede stereotyper om hvem der anvender vold, og hvem der udsættes for vold. Derfor har vi oprettet terapi- og samtalegrupper målrettet overlevere og kvinder der frygter drab i Exitcirklens lokaler i København.

Center for Magtanalyse vil stå for vidensindsamling, herunder spørgeskema og evalueringer af  projektet.

Deltagerne siger 6 måneder efter endt forløb at forløbet har skabt forståelse for voldens betydning for deres tilværelse og videre heling.

Følg os på sociale medier

CVR 41393025